Huisartsenpraktijk Blaak  Blaak 24    3011 TA  Rotterdam   010 – 411 12 07

Huisartsenpraktijk Blaak
Blaak 24
3011 TA Rotterdam
  010 – 411 12 07

Huisartsenpraktijk Blaak  Blaak 24    3011 TA  Rotterdam   010 – 411 12 07

Home | Nieuwsberichten | Griepprik/ Flu vaccine

Griepprik/ Flu vaccine

(English below) Het is weer tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Dit jaar zit er voor een bepaalde groep (73 t/m 79 jaar) ook de pneumokokkenprik bij. De uitnodiging ontvangt u 13-17 oktober. Vanwege de Coronacrisis hebben we enkele maatregelen getroffen.

Locatie & tijd
Wijnhaven 24, 3011 WH te Rotterdam.
Om drukte te voorkomen, werken we met tijdsloten op 23 en 26 oktober. U bent op (getrouwde) achternaam ingedeeld.

Wat neem ik mee
1. De uitnodiging die u in week 42 zult ontvangen;
2. Een mondkapje;
3. De prik wordt in uw bovenarm gezet, houdt a.u.b. rekening met uw kledingkeuze.

Krijgt u geen uitnodiging?
Komt u wel in aanmerking maar heeft u geen uitnodiging ontvangen na 17 oktober? Mail naar griepprik@huisartsblaak.nl.
Indien u niet in aanmerking komt maar wel gevaccineerd wilt worden, kunt u bij de apotheek informeren of zij reeds vaccins hebben. Zo ja, schrijven we een recept voor en kunt u op afspraak bij de assistente komen. U moet hier wel zelf voor betalen, de verzekering dekt dit niet.

Vragen, afmeldingen of verhindering? Mail naar griepprik@huisartsblaak.nl.

 

The time has arrived for the yearly flu vaccine. This year, for ages 73-79, the pneumococcus vaccine will be included. Those who are eligible, will receive the invitation 13-17 October. Due to the Corona crisis, we have taken precautionary measures.

Location and time
Wijnhaven 24, 3011 WH, Rotterdam.
To prevent crowds, we will work with time slots on 23 and 26 October. You have been divided by (married) surname.

What to prepare
1. Bring the invitation you receive in week 42;
2. Wear a face mask;
3. The vaccine will be administered in the upper arm, please consider this when choosing your clothes.

If you did not receive the invitation
If you are eligible but did not receive your invitation by 17 October, please e-mail griepprik@huisartsblaak.nl.
If you aren’t eligible but want the vaccine, please inquire with the pharmacy if they have the vaccine in stock. If yes, you can contact us for a prescription and book an appointment with the assistant for the flu shot administration. You will have to pay for this yourself, the insurance will not cover it.

Questions or cancellations? Please e-mail griepprik@huisartsblaak.nl.

Geneeskundige verklaringen

(English below) Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.

Verklaringen over Corona:

Nu het land langzaam weer open gaat, worden huisartsen gevraagd om opstartende beroepen extra te beoordelen. Dit is niet de bedoeling. Voor beoordelingen of een behandeling wel echt noodzakelijk is en of extra bescherming nodig is, is de huisarts ook niet nodig. Andere zorgprofessionals kunnen daar heel goed zelf over oordelen. Tevens verklaringen dat een leerling hoest of niest om een andere ziekte dan Covid-19, kunnen huisartsen niet afgeven.


 

Are you asking your GP for a medical certificate, upon request of your employer, the school of your children or another organisation? Your own GP cannot issue one. These medical certificates can only be issued by an independent doctor. There must be a clear boundary between the treatment and the assessment of whether you are eligible for certain facilities or services.
To obtain a medical certificate, you can check with the body that requires the medical certificate whether it is sufficient for you to provide your own statement about your state of health. If an assessment is required, you can ask the body that requires a medical
certificate whether they can arrange an independent doctor for you.

Medical certificates about Corona:

Now that the country is slowly lifting measures, GPs are asked to assess restarting job sectors. This is not possible with your own GP. A GP’s assessment on whether a treatment is really necessary or if extra protection is needed, is also unnecessary. Other healthcare professionals are capable of making this assessment themselves. A medical certificate stating that a child is sneezing or coughing due to another condition than Covid-19, can also not be issued by your GP.

 

 

Praktijkvoering Corona

(English below) Wij zijn vanaf heden telefonisch bereikbaar tussen 8:00-12:00.
Vanaf 12:00 zijn wij alleen nog bereikbaar voor dringende medische hulpvragen.

Voor alle andere vragen kunt u de praktijk ook makkelijk bereiken via onze website gebruik makend van MijnGezondheid.net of de app MedGemak.

We willen kwalitatief hoge reguliere huisartsenzorg leveren ondanks de huidige crisis en de toenemende zorgvraag. Daarom moeten we ons beschikbare ondersteunend personeel zo efficiënt mogelijk inzetten door steeds meer gebruik te maken van e-health. Het merendeel van de telefonische contacten in onze praktijk bestaan uit aanvragen van herhaalrecepten of het maken van een afspraak. Deze twee zaken zijn ook makkelijk te regelen via onze website. Zodoende gaan wij vanaf heden geen afspraken meer maken of recepten herhalen via de telefoon.

“Patienten gaan steeds meer de regie voeren over hun eigen gezondheid. Digitalisering is hierbij van belang.”

Hierdoor hebben de assistentes meer tijd over voor andere patiëntgebonden contacten, zoals stikstofbehandelingen, injecties geven, bloeddruk controle bij chronische patiënten en meer preventieve zorg.

Onze praktijk houdt zich aan de richtlijnen van de RIVM en onze Landelijke Huisartsenvereniging om besmettingsrisico op corona zo laag mogelijk te houden. Wij adviseren u met klem om niet naar de praktijk komen als u geen afspraak heeft voor een fysiek consult. We hebben dus ook geen contact meer aan de balie.

Afspraak maken? 
> Online, via het patiëntenportaal. U kunt kiezen voor een telefonisch consult of videoconsult.
> Afspraak bij assistente of praktijkondersteuner: Bel de assistente 8:00-12:00 (010 – 411 12 07 en toets een 3).
N.B: afspraken kunt u annuleren door >24 uur van tevoren (maandag-vrijdag) een mailtje te sturen naar info@huisartsblaak.nl.

Herhaalrecept?
>Online, via het patiëntenportaal.
>Spreek de receptenlijn in: 010 – 411 12 07 en toets een 2.

Korte, niet dringende vraag?
>Online, via het patiëntenportaal kunt u met de huisarts communiceren.
>Hier staan veelgestelde praktische vragen.

Corona?
Als u klachten heeft en denkt Corona te kunnen hebben, belt u met het landelijke nummer 0800-1202 om een test aan te vragen. Deze test is gratis en valt niet onder uw eigen risico.
Voor algemene informatie verwijzen we u naar deze pagina, het RIVM en het landelijke nummer 0800-1351.


___________________________________________________________________

Until further notice we can be reached for general calls between 8:00-12:00 only.
After 12:00, we can only be reached for urgent medical questions.

For any other questions, you can contact us easily via MijnGezondheid.net or the app MedGemak.

We aim to provide high quality regular care to our patients, despite the current crisis and the increasing demand for healthcare. Hence, we need to utilize our available staff as efficient as possible, by focusing more on e-health. The vast majority of phone calls at our practice are to request a repeat prescription or to make an appointment. These two things can be arranged easily via our website. Consequently, we will not be making appointments and arranging repeat prescriptions over the phone.

“In this day and age, patients will increasingly take the reins of their own health. Digitization is essential.”

The assistants will have more time for direct patient contact, such as nitrogen treatments, blood pressure monitoring for chronic patients and more preventive care.

To minimize the risk of spreading Corona at our practice, we must abide by guidelines and directives of the RIVM and our national GP association. We strongly advice you not to come to the practice unless you have an appointment for a physical consultation. Therefore we shall not have contact at the front desk anymore either.

Making appointments
> Online, via MijnGezondheid.net. You can choose between a phone or video consultation.
> Appointments with the assistant or nurse practioner: Call between 8:00-12:00 (010 – 411 12 07  and press 3).
Please cancel appointments >24 hours in advance (Monday-Friday) by emailing us at info@huisartsblaak.nl.

Repeat prescriptions?
>Online, via MijnGezondheid.net
>Leave a message by phone: 010 – 411 12 07 and press 2.

Short, non-urgent question?
>Online, via MijnGezondheid.net you can send a message directly to a specific GP. We will answer you the same or next day.
>Here are some frequently asked practical questions.

Corona?
If you suspect you have symptoms of Corona, please call the the national number 0800-1202 to request a test. This test is free of charge for anyone, and there is no co-pay or deductible.
For general information we would like to refer you to this page, the RIVM and the national Corona information number 0800-1351.

Prostaatkanker

Op latere leeftijd krijgen veel mannen te maken met prostaatklachten of prostaatkanker. De prostaat kan bij mannen boven de 30 jaar gaan groeien en wanneer deze te groot wordt kan dit problemen opleveren. Hoewel sommige symptomen overeen kunnen komen, staan deze klachten los van prostaatkanker.

Prostaatkanker

Ieder jaar krijgen zo’n 12.000 mannen te maken met deze vorm van kanker. In totaal krijgt 1 op de 10 mannen tijdens hun levensduur deze aandoening.

Wat is prostaatkanker

Bij deze vorm van kanker is er sprake van groei van kwaadaardige cellen in de prostaat. De deling van deze cellen ontstaat in de klierbuisjes van de prostaat, waardoor de structuur van deze buisjes verandert. Doordat prostaatkanker langzaam groeit zijn de symptomen vaak pas in een later stadium merkbaar. Prostaatkanker kan uitzaaien naar de lymfeklieren of naar de botten.

Wat zijn de symptomen

De symptomen die kunnen duiden op prostaatkanker komen overeen met de klachten bij het last hebben van een vergrote prostaat. Herkent u de onderstaande symptomen, dan houdt dit dus niet direct in dat u prostaatkanker zou kunnen hebben. De volgende klachten kunnen optreden:

– het hebben van een zwakke urinestraal
– het moeilijk op gang komen van het plassen
– vaak moeten plassen (ongeveer om de 2 uur of vaker)
– het niet volledig kunnen legen van de blaas
– ’s nachts vaak moeten plassen
– het niet kunnen plassen (blokkade)
– bloed in de urine

Een afspraak maken

Herkent u één of meerdere van de bovenstaande symptomen dan duidt dit dus niet meteen op kanker. Plasklachten horen niet specifiek bij prostaatkanker. Zoals aangegeven treden deze klachten ook op bij een vergroting van de prostaat, waardoor de plasbuis dichtgedrukt wordt. Als gevolg hiervan kan er ook irritatie in de blaas optreden. Neem contact op met ons als u zich zorgen maakt of als de klachten voor problemen zorgen of vervelend voor u zijn.

Antibiotica resistentie

Wanneer een infectie, zoals bijvoorbeeld bij een longontsteking, wordt veroorzaakt door een bacterie, dan moet deze bestreden worden met antibiotica. Wanneer je dit niet doet dan kan de kwaal of ziekte verergeren en loop je gevaar. De antibiotica gaat het gevecht met de bacterie aan en remt deze af of doodt de bacterie.

Antibiotica resistentie

De laatste jaren zien we echter steeds vaker dat bacteriën resistent worden voor bepaalde antibiotica. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een medicijn vaak wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld ook door de aanwezigheid van antibiotica in ons drinkwater. Het medicijn werkt dat minder goed of zelfs helemaal niet meer en bestrijdt de betreffende bacterie niet effectief genoeg

Welke bacteriën zijn resistent tegen antibiotica?

Een bepaald medicijn werkt tegen een bacterie of een bepaalde groep bacteriën. Bij een infectieziekte wordt eerste keuze antibiotica voorgeschreven. Er zijn bacteriën die hier resistent tegen zijn; zelfs wel tegen meerdere groepen medicijnen. Voorbeelden hiervan zijn: CPE, VRE, ESBL en het meer bekende MRSA, ook wel bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’. Wanneer de voorgeschreven antibiotica niet werkt, dan wordt er overgeschakeld naar een ander medicijn. Wordt een bacterie uiteindelijk volledig resistent tegen alle antibiotica, dan kan deze niet meer bestreden worden. Het is daarom ook heel belangrijk dat er steeds onderzoek gedaan blijft worden naar nieuwe oplossingen tegen antibiotica resistentie.

Besmetting en ziekteverschijnselen

Je kunt op verschillende manieren besmet raken met bacteriën. Zonder dat je het zelf doorhebt kan dit ook een resistente bacterie zijn. Je kunt een bacterie oplopen door contact met mens en dier en bijvoorbeeld na of tijdens opname in een verpleeg- of ziekenhuis. Ook wanneer je zelf nooit antibiotica hebt gebruikt, kun je een resistente bacterie oplopen. Het oplopen van een resistente bacterie hoeft niet direct in te houden dat je ziek wordt. In sommige gevallen merk je er niets van. Je blijft de bacterie dan bij je dragen of de bacterie verdwijnt vanzelf weer uit je lichaam. Kwetsbare groepen (bijvoorbeeld oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand) hebben een grotere kans om wél ziek te worden door een resistente bacterie. Ze kunnen dan heel erg ziek worden en zelfs overlijden.

Antibiotica resistentie heeft hoge prioriteit

Om de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen is een goede hygiëne heel belangrijk. Vandaar ook dat in verzorg- en ziekenhuizen dit ook altijd de hoogste prioriteit heeft. Daarnaast is het van belang om zorgvuldig met antibiotica om te gaan. Gebruik antibiotica alleen op voorschrift van een arts, want die heeft de verantwoording en het overzicht op een behandeling.
Heeft u vragen over antibiotica resistentie? Neem dan even contact met ons op.

Borstkanker

Borstkanker doet zich met name voor bij vrouwen en soms bij mannen. Het betreft hier een kwaadaardige tumor die ontstaat in de borst, op iedere willekeurige plek. Deze vorm van kanker wordt ook wel aangeduid als mammacarcinoom. De term borstkanker is een verzamelnaam

voor de verschillende soorten die er zijn. De verschillende vormen worden onderscheiden op basis van een aantal factoren. Er wordt gekeken of de kankercellen het omliggende weefsel binnendringen (dat noemen we invasief) of dat dit nog niet het geval is (in situ). Ook wordt er onder de microscoop gekeken en bepaald of de kanker te behandelen is met hormonale of doelgerichte therapie. We onderscheiden de volgende soorten:

– invasief carcinoom NST
– invasief lobulair carcinoom
– ductaal carcinoma in situ (DCIS)
– lobulair carcinoma in situ (LCIS)
– hormoongevoelige borstkanker
– HER2-positieve borstkanker
– triple negatieve borstkanker

Er zijn dus zeer veel verschillende vormen van borstkanker met ieder hun eigen diagnose en behandeling.

Symptomen van borstkanker

Dat een knobbeltje in de borst kan wijzen op borstkanker weten veel mensen wel, maar dat er meer symptomen zijn die hierop kunnen duiden is minder bekend. Zo kan huidverandering of een plekje op je borst dat slecht geneest namelijk ook wijzen op kanker. Daarnaast kunnen een ingetrokken tepel, een dikke ader in de borst, roodheid van de borst, een zwelling in de oksel en een verandering van de vorm of omvang van de borst ook wijzen op de aanwezigheid van kanker. Heeft u last van één van deze symptomen en vertrouwt u het niet? Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

Bevolkingsonderzoek

Hoewel iedereen kans heeft op het ontwikkelen van deze vorm van kanker, lopen vooral de groep vrouw van boven de 50 een extra risico. Daarom krijgen vrouwen in de leeftijd tussen de 50 en 75 jaar iedere 2 jaar een oproep van het RIVM om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit vergroot de kans om eventuele kanker in een vroeg stadium te ontdekken en op tijd een passende behandeling op te starten.

Vragen?

Heeft u vragen of herkent u de bovenstaande symptomen en bent u hier niet gerust over? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak.

Leefstijlprogramma

Wanneer u zelf actief wilt werken aan uw gezondheid, dan kunt u meedoen aan een leefstijlprogramma. Een dergelijk programma is opgezet zodat u af kunt vallen, maar is op veel meer gericht dan het tegen gaan van overgewicht alleen.

Leefstijlprogramma

De programma’s zijn tevens bevorderlijk in de strijd tegen verschillende kwalen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Uiteraard zijn de programma’s gericht op gezond eten en voldoende bewegen, maar u leert bijvoorbeeld ook hoe u voldoende nachtrust kunt krijgen en hoe u om moet gaan met stress.

Wat houdt een leefstijlprogramma in?

Gedurende twee jaar lang krijgt u bij een leefstijlprogramma hulp van een leefstijlcoach, die u helpt uw dagelijkse routine te doorbreken en te verbeteren. De coaching kan ook geschieden door een therapeut of een diëtiste. Er zijn drie leefstijlprogramma’s: Cool, SLIMMER en Beweegkur, met ieder een eigen invulling. Deze programma’s worden ook wel GLI genoemd: Gecombineerde Leefstijlinterventies. Het eerste jaar is er vooral op gericht om uw leefstijl te veranderen, dus op meer bewegen, gezonder eten, stress verminderen en meer. Het tweede jaar richt zich met name op het volhouden van uw nieuwe leefstijl. Het gewenste resultaat bereiken is stap 1, het resultaat vasthouden de stap daarna. U leert hoe u om kunt gaan met moeilijke momenten, zodat u niet terugvalt in uw oude patronen.

Past een leefstijlprogramma bij mij?

Een leefstijlprogramma vraagt veel van u. U moet namelijk u gebruikelijke patronen doorbreken en een nieuwe manier van leven aan gaan leren. Om te kijken of een dergelijk programma iets voor u is, kunt u een intakegesprek aanvragen. In dit gesprek gaat u samen met de leefstijlcoach kijken of een dergelijk programma iets voor u is en wat de verschillende programma’s precies inhouden. Samen beslist u dan over een eventuele start van een programma.

Hoe is de huisarts in beeld?

Wij als huisartsen willen graag op de hoogte blijven van uw vorderingen binnen een leefstijlprogramma. Medische klachten zijn vaak gerelateerd aan een bepaalde manier van leven. De leefstijlcoach heeft regelmatig contact met ons en u kunt ons zelf uiteraard ook laten weten hoe het programma verloopt. Wij kunnen dan monitoren of het programma ook een positief effect heeft op uw gezondheid. Ook kan het voorkomen dat u tijdens het volgen van een programma andere zorg nodig heeft. Wij kunnen u hierin dan goed begeleiden en u eventueel doorverwijzen.

Overgewicht

Overgewicht is een probleem dat in onze maatschappij steeds groter wordt. Het beperkt mensen in het dagelijks leven en het vergroot de kans op bepaalde aandoeningen. Iets aan het overgewicht doen is niet altijd even gemakkelijk en veel mensen hebben hier begeleiding bij nodig. Voor deze begeleiding kunt u onder andere terecht bij onze huisartsen.

Overgewicht

Wat is overgewicht?

Indien u overgewicht heeft, dan houdt dit in dat u te zwaar bent en dat het totale lichaamsvet dat u heeft te veel is. Om te controleren of hiervan sprake is, kunt u twee dingen doen. U kunt laten controleren wat uw BMI (Body Mass Index) is. Er wordt dan een berekening gemaakt en het getal wat hier uit komt geeft aan of uw lengte en uw gewicht goed in verhouding zijn. Er zijn verschillende websites met een BMI-calculator waarmee u gemakkelijk uw eigen BMI kunt berekenen. U kunt voor deze berekening ook langskomen bij onze praktijk. Heeft u een BMI hoger dan 25, dan heeft u overgewicht. Een andere test is het meten van uw buikomvang. Bij vrouwen duidt een omvang van meer dan 80 centimeter op overgewicht en bij mannen is dat boven de 94 centimeter.

Overgewicht is gevaarlijk

Indien u geconstateerd heeft dat u te zwaar bent, dan doet u er verstandig aan hier iets aan te doen. Het zorgt immers voor een verminderde conditie en u raakt daardoor sneller vermoeid. De kans bestaat dat u hierdoor steeds minder beweging krijgt, waardoor uw situatie verslechterd. Overgewicht zorgt ook voor gezondheidsrisico’s. Zo heeft u meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsklachten en een verhoogde bloeddruk. Ook kunnen vrouwen met overgewicht, problemen ondervinden om zwanger te worden. Tevens is er meer kans op complicaties tijdens de zwangerschap.

Wat is de oplossing?

Wanneer u overgewicht heeft, dan is het belangrijk dat u uw dagelijkse patroon doorbreekt. Uw moet uw voedingspatroon aanpassen en u zorgen dat u meer beweging krijgt. Een tijdelijke oplossing volstaat niet, dus het is belangrijk dat u uw leefstijl aanpast. Het kan erg lastig zijn om dit helemaal zelf te doen en u kunt uw huisarts hiervoor om hulp vragen. Eén van de mogelijkheden is dat u deelneemt aan één van de leefstijlprogramma’s die in Nederland zijn opgezet. U leert dat in een tijdsbestek van 2 jaar hoe u een gezonde levenswijze aan kunt leren en vol kunt houden. Indien u hier meer informatie over wenst, dan kunt u een afspraak met ons maken

Lifestyle als medicijn

Uw lifestyle als medicijn? Jazeker, uw levenswijze kan zowel een positief als negatief effect op uw gezondheid hebben. Maar wat moet u nou doen en vooral laten om een goede gezondheid te behouden. In dit artikel leest u er meer over.

Gezond eten

Goede voeding is erg belangrijk. Wat we hier onder verstaan is voldoende groente en fruit (twee stuks per dag), peulvruchten, volkorenproducten, vis en noten. Kook zoveel mogelijk met verse producten. Kant-en-klare producten bevatten vaak veel suiker en zout en dat kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Drink met name water, thee, koffie zonder suiker en zelf geperste groente- of fruitsappen. Eet daarnaast weinig witbrood, biscuits, en koekjes en nuttig heel beperkt bewerkt vlees, zoals worst en vleeswaar en weinig rood vlees.

Lifestyle als medicijn? Beweeg voldoende

Wilt u een gezonde lifestyle als medicijn? Dan is het belangrijk om voldoende te bewegen. Wat dat inhoudt? Minimaal 2,5 uur per week actief te bewegen. Wat kunt u doen? Fietsen, wandelen, hardlopen, dansen, fitness of voetballen, zijn allemaal activiteiten die leuk zijn en waarmee u voldoende beweging kunt krijgen. Balanstraining is ook een goed idee, zeker voor ouderen. Doe ook activiteiten die matig intensief of zwaar intensief zijn. Door een matig intensieve activiteit of fietsen of zwemmen gaat je hart sneller kloppen. Ook ga je sneller ademhalen. Door een zwaar intensieve activiteit als hardlopen ga je zweten. Dat is goed om afvalstoffen kwijt te raken en vet te verbranden. Zit ook niet te veel en te lang achter elkaar stil, want dat is niet goed voor uw gezondheid en het verhoogt de kans op ziekte. Wees hier alert op wanneer u een zittend beroep heeft.

Niet roken en drink met mate

Misschien een inkopper, maar bij een gezonde lifestyle past roken en drinken niet.  Roken is slecht voor je gezondheid en heeft, zo blijkt uit diverse onderzoeken, een negatief effect op je gezondheid. Als u rookt heeft u meer kans op hart- en vaatziekten, kanker en longziekten. Stoppen met roken heeft altijd een positief effect op uw gezondheid. Alcohol hoeft niet altijd een negatieve invloed te hebben op uw gezondheid, maar dat geldt alleen als u dit met mate drinkt. Heeft u gezondheidsklachten of wilt u uw lifestyle aanpassen onder begeleiding? Neem dan contact met ons op en we kijken wat we voor u kunnen betekenen. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

 

SOA

SOA’s zijn infecties die tijdens de geslachtsgemeenschap kunnen worden overgedragen. Heeft u onveilige seks met iemand die een geslachtsziekte heeft of een virus bij zich draagt, of scheurt dan het condoom? Dan heeft u kans dat u een SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening), ook wel geslachtsziekte genoemd, oploopt.

SOA

SOA’s worden overigens niet alleen overgedragen via geslachtsgemeenschap. Ook via de mond, het bloed of het sperma kunt u een soa krijgen. Je merkt niet altijd dat je een soa hebt, want er zijn SOA’s die vaak geen klachten geven.

Wat zijn de symptomen van een SOA?

Er zijn diverse soorten geslachtsziekten, zoals Chlamydia, Gonorroe, Syfilis, Hepatitis B en Genitale wratten, ieder met zijn eigen symptomen. Er zijn klachten die bij geslachtsziekten vaak voorkomen. Wanneer heeft u vermoedelijk een SOA? Als u een branderig of pijnlijk gevoel hebt tijdens het plassen, of als u een pijnlijk gevoel hebt tijdens het vrijen. Heeft u een pijnlijk gevoel in de onderbuik? Of last van bloedverlies, jeuk of van een rode geïrriteerde huid rondom uw geslachtsdelen? Het zijn allemaal symptomen die wijzen op het hebben van een SOA. Het is belangrijk om te weten of u een soa heeft, want u wilt natuurlijk geen anderen besmetten. Onbehandelde SOA’s kunnen daarnaast leiden tot onvruchtbaarheid.

Hoe kunt u een SOA krijgen?

Een seksueel overdraagbare aandoening kunt u oplopen door vaginaal, anaal, of oraal contact. Heeft u een geslachtziekte? Dan zitten de veroorzakers van de geslachtsziekten, virussen of bacteriën, in de lichaamsstoffen bloed, sperma, vaginaal vocht en voorvocht. Heeft u onveilige seks met iemand? Dan kan die ander ook een geslachtsziekte krijgen. Overdracht van het virus of de bacteriën vindt plaats via het slijmvlies. Virussen en bacteriën in de lichaamsstoffen kunnen doordringen in het slijmvlies van de ander. Waar bevindt zich het slijmvlies? De anus, de vagina, de eikel van de penis en de binnenkant van de mond bestaan allemaal uit slijmvlies.

De behandeling

Chlamydia, gonorroe en syfilis zijn geslachtsziekten die veroorzaakt zijn door een bacterie. Ze kunnen goed behandeld worden met antibiotica. Chlamydia wordt behandeld met antibioticatabletten, terwijl gonorroe en syfilis worden behandeld met injecties met antibiotica in de bil. Heeft u een door een virus veroorzaakte geslachtsziekte, zoals herpes, hepatitis B of hiv? Sommige virussen, zoals hiv, gaan nooit meer weg. Ze kunnen wel onderdrukt worden met medicijnen, zodat u niet of nauwelijks last hebt van de symptomen. Hepatitis B verdwijnt vaak na een half jaar vanzelf. Soms geneest de infectie echter niet. U blijft dan drager van de ziekte. Heeft u het vermoeden dat u een geslachtsziekte heeft? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij bespreken en behandelen uw klachten discreet en in vertrouwen.

 

Somberheid

Iedereen is wel eens somber of verdrietig. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Wanneer u echter een lange periode van somberheid doorgaat, dan kan het verstandig zijn om een afspraak te maken bij uw huisarts. Samen met u kan er dan gekeken worden naar de problemen en een oplossing.

Wat helpt bij somberheid?

Somberheid is een normaal verschijnsel. Iedereen heeft wel eens problemen en is neerslachtig. Wanneer er nare dingen in uw omgeving gebeuren, dan is verdriet en neerslachtigheid daar een normale reactie op. Geef uzelf dan ook rustig de tijd om de narigheid te verwerken. Wat vaak helpt is er over praten. Zoek vrienden of familie op waarbij u zich goed en gemakkelijk kunt uiten en vertel wat u dwars zit. Indien u die mogelijkheid niet heeft, dan kunt u de narigheid ook van u af proberen te schrijven. Sommige mensen helpt het verwoorden van hun gedachten en gevoelens op papier heel erg. Weer een ander heeft meer baat bij bewegen, bijvoorbeeld gaan zwemmen, een fietstocht ondernemen of een andere activiteit.  Ook is regelmaat erg belangrijk. Eet op gezette tijden en zorg voor een goede nachtrust. Dit kan u helpen het gevecht tegen uw somberheid te winnen.

Wanneer naar de huisarts?

Geef uzelf dus de tijd om dingen een plek te geven. Wanneer het echter zo is dat u zich na twee weken nog steeds neerslachtig voelt, dan kan het verstandig zijn contact op te nemen met een arts. Hebben de zorgen en de neerslachtigheid betrekking op uw werk, dan kan de bedrijfsarts bijvoorbeeld in beeld komen. Voor andere problemen kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. U kunt bij ons terecht met uw verhaal en alles wat u zegt is in goed vertrouwen. Samen met u kunnen we kijken of er vervolgstappen nodig zijn en welke stappen dit mogelijk kunnen zijn.

Griep

Griep, ook wel influenza genoemd, is een ziekte die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Dit virus infecteert de luchtwegen, het slijmvlies van de keel en de neus- of bijholten. Heeft u de griep? Doorgaans bent u na een paar dagen rusten en uitzieken weer beter. Voor astmapatiënten, zwangere vrouwen, kleine kinderen en ouderen kan griep gevaarlijk zijn.

Wanneer heb je griep?

Heeft u de griep? Dan voelt u zich waarschijnlijk erg moe en lamlendig. Ziekteverschijnselen zijn koorts, koude rillingen en keelpijn, Soms  ook gepaard met een droge hoest. Bovendien heeft u een slechte eetlust en wellicht last van kortademigheid, slapeloosheid, hoofdpijn, spierpijn en stijve, pijnlijke ledematen. Heeft u griepsymptomen zonder koorts? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk geen griep maar een zware verkoudheid. Bij een door het verkoudheidsvirus veroorzaakte verkoudheid zijn de klachten minder ernstig.

Hoe kun je griep voorkomen?

Mensen die behoren tot de risicogroepen, zoals longpatiënten, diabetici, ouderen en mensen met een lage weerstand, kunnen bij hun huisarts een griepprik halen. Hela\aas veranderen griepvirussen steeds. Daarom zijn ze moeilijk te bestrijden. De vaccins zijn namelijk niet werkzaam tegen de nieuwste griepvirussen. De griepprik kan dus niet altijd voorkomen dat je griep krijgt.
Wat kunt u zelf doen om deze ziekte te voorkomen? Enkele tips:

• Zorg dat u een goede weerstand hebt. Eet veel groente en fruit, zorg voor een goede nachtrust en vermijd stress.
• Zorg dat u voldoende drinkt. U moet dan vaker plassen. Afvalstoffen worden afgevoerd en virussen zullen zich niet snel in uw lichaam nestelen.
• Was uw handen regelmatig met water en zeep
• Hoest of niest er iemand? Het bedekken van uw neus of mond kan besmetting voorkomen.
• Bent u verkouden? Snuit uw neus dan met een papieren zakdoekje. Gooi dit zakdoekje na een keer gebruiken weg. Zo voorkomt u dat uw handen telkens weer worden besmet.
• Kleed u warm aan. Uw lichaam heeft dan meer energie nodig om warm te blijven. Er blijft dus meer energie over om virussen te bestrijden.

De behandeling van griep

Heeft u last van de griepsymptomen? Er zijn allerlei middeltjes om die symptomen te bestrijden. Gebruik honing om de keel te verzachten en het hoesten te verminderen. Een kopje bouillon werkt ontstekingsremmend en verlicht dus de verstopping van de borst en je neus. Andere bekende middeltjes zijn het slikken van paracetamol of het gebruiken van een hoestdrankje.

Naar de huisarts

Heeft u griep en houden de klachten aan? Of valt u binnen een kwetsbare doelgroep en heeft u griep? Raadpleeg ons dan. Met medicijnen kan een verdere verspreiding van het griepvirus door het lichaam worden voorkomen. Deze medicijnen worden door de huisarts voorgeschreven als er mogelijk complicaties kunnen optreden. Bent u verder gezond? Dan heeft u geen medicatie nodig, want na enkele dagen rust en uitzieken is de griep doorgaans voorbij. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Urineweginfectie

Een urineweginfectie kan erg vervelend en pijnlijk zijn. Het betreft hier een ontsteking die u niet te licht op moet nemen en waarbij het raadplegen van een huisarts noodzakelijk is.

Uitleg over een urineweginfectie

Bacteriën kunnen een urineweginfectie veroorzaken. Het slijmvlies aan de binnenkant van de urinewegen is dan ontstoken. Wat zijn de urinewegen? Nieren, urineleiders, de blaas en de urinebuis, ook wel plasbuis genoemd. Bij vrouwen komt een urineweginfectie vaker voor? Dit is vanwege een kortere plasbuis. Je hoort ook wel de termen blaasontsteking en nierbekkenontsteking. Een blaasontsteking is een infectie van de lagere urinewegen, terwijl een nierbekkenontsteking een infectie van de hogere urinewegen is.

De symptomen van een urineweginfectie

Wanneer heb u hoogstwaarschijnlijk een urineweginfectie? Als u pijn heeft bij het plassen, aandrang voelt om te plassen en als u vaak kleine beetjes moet plassen. Soms heeft u ook last van andere klachten, bijvoorbeeld ruikende of troebele urine, bloed in de urine, koorts of pijn in de rug, genitaalstreek of onderbuik.

Oorzaak van een blaasontsteking en van een nierbekkenontsteking

Waar kan een blaasontsteking door worden veroorzaakt?

• Het binnendringen van bacteriën in de blaas.
• Als je je billen verkeerd afveegt kunt u darmbacteriën in de plasbuis vegen.
• Door uw vagina te wassen met water en zeep. Waarom? Omdat de zuurgraad dan minder wordt. Bedenk dat bacteriën in een zure omgeving moeilijker kunnen overleven.
• Door lichamelijke afwijkingen als baarmoederverzakking of prostaatvergroting kan niet alle urine worden uit geplast. Bacteriën kunnen zich vermenigvuldigen in de restjes urine.
• Het hebben van suiker in de urine, want suiker is een goede voedingsbodem voor bacteriën.
Waar kan een nierbekkenontsteking door worden veroorzaakt?
• Een infectie die opstijgt van de lagere naar de hogere urinewegen kan een ontsteking veroorzaken.
• Verstoppingen in de urnewegen, door een gezwel, een vergrote prostaat of nierstenen, kunnen een nierbekkenontsteking veroorzaken.
• Ook een aangeboren afwijking, zoals het terugstromen van je urine, kan de oorzaak zijn van een nierbekkenontsteking.

De behandeling van een urineweginfectie

De behandeling van een urineweginfectie is afhankelijk van de locatie en van de ernst van de infectie.
Het drinken van meer water of cranberry sap kan de klachten van een blaasontsteking doen verdwijnen. Heeft u na een week nog klachten? Neem dan contact op voor een behandeling met antibiotica.

Hitte en gezondheid

Hitte en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meest recente hittegolf bewijst dat maar weer eens. In de week waarin binnen 24 uur twee maal het hitterecord werd gebroken, stierven maar liefst 400 mensen meer dan doorgaans in die week. In dit artikel meer informatie en een aantal tips.

Wanneer moet u goed opletten?

In de zomer willen we graag allemaal mooi weer. De meeste mensen vieren vakantie in de zomermaanden en willen dat graag doen in de stralende zon. Wanneer de temperatuur echter vijf dagen achtereen boven de 25 graden Celsius blijft, dan spreken we van een hittegolf. De aanblijvende hitte kan dan voor gezondheidsklachten zorgen, vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een aandoening. Ook jongeren en mensen met overgewicht vormen een risicogroep.

Waar moet u op letten?

Zorg er tijdens warme dagen voor dat u voldoende drinkt. Vocht is enorm belangrijk tijdens een warme periode. Zorg er ook voor dat u niet te lang in de zon bent. Vooral tijdens de middaguren waarin de zon op zijn felst schijnt is het niet verstandig om lang in de zon te zijn. Ervaart u moeheid, duizeligheid, hoofdpijn of jeuk dan kan dit een teken zijn van te lange blootstelling aan de zon. Ook symptomen als misselijkheid, spierpijn en flauwtes kunnen tekenen zijn dat u bevangen bent door de hitte.

Hitte en gezondheid: wat te doen?

Zorg ervoor dat u voldoende drinkt en dat u zich niet te lang in de zon bevindt. Vermijd inspanning (zoals sporten) zoveel mogelijk of zorg ervoor dat u extra drinkt bij inspanning. Let ook goed op kwetsbare mensen om u heen. Mensen die vallen binnen de kwetsbare groepen zijn soms op zichzelf aangewezen en kunnen onopgemerkt blijven bij problemen. Zorg voor voldoende ventilatie thuis en op het werk en zorg ervoor dat u uw kleding aanpast op het weer. Gebruik zonnebrandcrême met een hoge factor.

Naar de huisarts

Ervaart u klachten vanwege de hitte en houden deze aan? Of is er iemand in uw omgeving die medische hulp nodig heeft als gevolg van de hitte? Neem dan contact met ons op voor advies of een behandeling.

Eikenprocessierups

Over de eikenprocessierups heeft u ongetwijfeld al veel gelezen en gehoord de laatste tijd. De rups is in opkomst in Nederland en vormt een gevaar voor de gezondheid. Maar wat is een eikenprocessierups nu eigenlijk, waarom is deze gevaarlijk en wat kunt u doen om problemen te voorkomen.

eikenprocessierups

Wat is een eikenprocessierups?

Een eikenprocessierups is een rups die met name leeft in eikenbomen. Deze rups verpopt zich uiteindelijk en verandert is een vlinder, die dezelfde naam als de rups draagt. Deze vlinders leggen eitjes die in de steeds mildere winters in Nederland overwinteren. Door een toenemende hoeveelheid eitjes is de eikenprocessierups een ware plaag aan het worden. De rups is bedekt met microscopisch kleine brandharen die bij verstoring van een rupsennest worden losgelaten en zich verspreiden via de lucht. Dit kan zorgen voor gezondheidsklachten

Wat zijn de klachten?

De brandharen van een eikenprocessierups kunnen erg vervelend zijn. Deze haren kunnen mensen zorgen voor hevige jeuk en huidontstekingen. Ook kunnen de haren bij inademing zorgen voor ademhalingsproblemen, zoals bijvoorbeeld astmatische bronchitis. In zeer extreme gevallen kunnen de brandharen bij inademing zelfs levensbedreigend zijn. Ook kunnen de ogen geïrriteerd raken door de brandharen van de eikenprocessierups. In ernstige gevallen kunnen de haren bindvliesontsteking veroorzaken.

Preventie eikenprocessierups

Wanneer u in contact bent gekomen met de brandharen van de eikenprocessierups, dan is het verstandig om snel in actie te komen. Heeft u jeuk, spoel dan de huid goed af met lauw water. Herhaal het spoelen als de jeuk aanblijft. Vermijd wrijven en krabben, aangezien dit de jeuk kan verergeren en de huid kan beschadigen. Blijven de klachten aanhouden, probeer dan de haartjes te verwijderen met het aanbrengen van plakband op de huid om zo de brandharen te verwijderen. Bij contact met de ogen dient u de ogen zo snel mogelijk uit te spoelen. Bijvoorbeeld voorzichtig onder de douche of in een bad of emmer gevuld met water. Let er bij luchtwegklachten goed op of de klachten binnen korte tijd weer verdwijnen.

Naar de huisarts

Bent u in contact gekomen met de brandharen van de eikenprocessierups en houden de klachten aan? Raadpleeg ons dan. Wacht vooral met oogklachten niet te lang, aangezien de brandharen blijvende schade en zelfs blindheid kunnen veroorzaken. Neem ook bij twijfel altijd contact met ons op.

Reizigersziekten

De vakantie staat weer voor de deur en daar kijken veel mensen naar uit. Tijdens het reizen kun je echter ook vervelende ziektes oplopen. Hoe kun je reizigersziekten herkennen, hoe kun je ze vermijden en hoe kun je ze het beste behandelen? Controleer voor de vakantie of u naar een zogenaamd risicogebied reist.

Reizigersziekten

Welke reizigersziekten zijn er?

Wanneer u ziek wordt tijdens uw vakantie, dan betreft het in de meeste gevallen een infectieziekte. In sommige landen komen bepaalde infectieziekten veel voor. Zorg er dan ook voor dat u voorafgaand aan uw reis goed op de hoogte bent van de gezondheidsrisico’s en de mogelijke ziektes die u op kunt lopen. Dan gaat u goed voorbereid op reis. Mogelijke ziektes die u op reis kunt oplopen zijn hepatitis A en B, gele koorts, malaria, difterie, polio, tetanus en rabiës. Dit zijn enkele van de meest voorkomende infectieziekten, maar er zijn daarnaast ook andere ziektes die u op kunt lopen.

Welke vaccinaties heb ik nodig?

Welke vaccinaties u nodig heeft om goed beschermd op reis te gaan, is afhankelijk van meerdere factoren. Allereerst hangt dit af van uw reisbestemming. Ook de verblijfsduur, de activiteiten die u gepland heeft en uw persoonlijke gezondheid hebben invloed op het feit of u al dan niet één of meerdere vaccinaties nodig heeft. Bent u er niet zeker van of u een verhoogd risico loopt op een bepaalde infectieziekte in het land van uw reisbestemming? Neem dan contact op om hier naar te informeren.

Reizigersziekten: voorkomen is beter dan genezen

Gaat u op reis naar een zogeheten risicogebied, dan is het verstandig om goed voorbereid op reis te gaan. Zorg dat u tijdig voorzorgsmaatregelen treft, aangezien een vaccinatie gemiddeld zo’n 6 tot 8 weken vóór vertrek al plaats moet vinden. Zorg ervoor dat u goed uitgerust en gezond op reis gaat en zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent met betrekking tot mogelijke infectieziekten en maatregelen hiertegen. Neem daarnaast ook medicijnen mee die u in kunt nemen mocht u onverhoopt toch ziek worden. Wanneer u goed voorbereid op reis gaat maakt u de kans op het oplopen van reizigersziekten zo gering mogelijk.

Wilt u meer weten over reisvaccinaties. Bekijk de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.

Tekenbeten

Tekenbeten kunnen onschuldig lijken, maar zijn dat niet. U kunt er namelijk ziek van worden. Heeft u een teek bij uzelf of bijvoorbeeld bij uw kinderen ontdekt? Verwijder dan deze zo snel mogelijk met een daarvoor bestemde tekentang. Raadpleeg, indien nodig, uw huisarts.

tekenbeten

Controleer op tekenbeten

Wanneer de mooie dagen van het jaar weer aanbreken, dan gaan veel mensen er graag op uit in de natuur. Teken zijn echter dan ook weer actiever en kunnen voor overlast zorgen. Bent u in een bosrijke omgeving of in het gras geweest? Of bijvoorbeeld in de duinen of gewoonweg in uw eigen tuin? Controleer dan na afloop goed op teken. Teken hebben de voorkeur om op goed verstopte plekken te gaan zitten. Kijk daarom ook goed onder oksels, liezen, achter de oren, in de nek, bij de bilspleet, in de knieholtes en bij uw ondergoed. Teken kunnen overal zitten, maar hebben een voorkeur voor deze genoemde plekken.

Een tekenbeet, wat nu?

Heeft u een teek ontdekt bij uzelf of een gezinslid? Zorg er dan voor dat u de teek zo spoedig mogelijk verwijderd. Teken kunnen ziektes bij zich dragen en deze overbrengen op mensen. Des te langer u wacht, des te meer tijd en kans er is dat u daadwerkelijk ziek wordt. Teken kunnen bijvoorbeeld de ziekte van Lyme overbrengen, maar ook TBE. U kunt de teek het beste verwijderen met een tekentang. Hiermee krijgt u het beste grip op de teek en kunt u de teek helemaal verwijderen. Verwijdert u de teek met uw vingers of een pincet, dan bestaat de kans dat er een deel van de teek achterblijft. Hierdoor kunt u alsnog ziek worden. Controleer daarom ook altijd of de teek in zijn geheel verwijderd is.

Naar de huisarts met tekenbeten

U hoeft bij een tekenbeet niet direct uw huisarts raad te plegen, maar houd de plek van de beet wel goed in de gaten. Constateert u een verkleuring op de huid op de plaats van de beet of ziet u een rode rand die groter wordt? Bel ons dan zo snel mogelijk voor een afspraak. Ook wanneer u koorts krijgt of last heeft van spier- of gewrichtspijn in de weken na de tekenbeet, dan verzoeken wij u contact op te nemen. Dit kunnen tekenen zijn van een besmetting en kan een uiting zijn van de ziekte van Lyme in het beginstadium.

Maag, darm en leverklachten

Bijna een kwart van de Nederlanders kampte in 2017 met maag-, lever- of darmproblemen. Het gaat om ruim 3,7 miljoen mensen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag. Uit onderzoek, dat in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting werd uitgevoerd, blijkt dat bijna 60 procent

van de patiënten vrouw is. Bijna 60% van de mensen met maag-, darm- en leverproblemen is vrouw en ruim 40% man. De problemen kunnen erg verschillen qua ernst. Ze kunnen redelijk onschuldig zijn, zoals infecties aan het maag- darmkanaal tot zeer ernstig. Voorbeelden daarvan zijn chronische ontstekingsziektes en kanker van een van de spijsverteringsorganen. Ook is er variatie in tijdsduur van de problemen: van een paar dagen tot meerdere jaren.

Medisch specialistische zorg

In 2017 ontvingen ruim 625.000 mensen in Nederland medisch specialistische zorg voor een maag-, darm- en leveraandoening. De meeste patiënten gingen naar de specialist in het ziekenhuis voor aandoeningen aan de dikke en dunne darm (zoals voor chronische darmontstekingsziekten als de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa), appendix en anus.

Sterfgevallen

Ruim 15.000 mensen overleden in 2017 door aandoeningen aan maag-, darm- en/of lever . Dat is 10% van de totale sterfte. Het grootste deel van deze mensen (bijna 13.000) overleed aan kanker van het spijsverteringsstelsel. Meestal gaat het dan om darmkanker. Meer mannen dan vrouwen sterven aan kanker van het spijsverteringsstelsel.

Zorguitgaven

De zorguitgaven die zijn gemoeid met maag-, darm- en leverproblemen bedroegen in 2015 bijna 3,3 miljard euro. Een groot deel hiervan bestaat uit zorguitgaven voor kanker van het spijsverteringsstelsel (800 miljoen euro). Op jongere leeftijd hangen de kosten vooral samen met hepatitis en infecties aan het maag-darmkanaal. Darmkanker zorgt op oudere leeftijd voor de hoogste zorguitgaven.

Toekomst

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  berekende op basis van alleen demografische ontwikkelingen wat de verwachting voor 2030 is. Daaruit blijkt dat in 2030 10% meer mensen bij de huisarts bekend zal zijn met problemen aan maag, lever of darm dan in 2017. Dit komt vooral door de vergrijzing. Het aantal gevallen kanker van het spijsverteringsstelsel neemt op basis van deze berekening met 25% toe.

F.A.Q.

Waarom de griepprik?/ Why the flu vaccine?

Het griepvirus veroorzaakt griep. Als u de griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. Het kan zijn dat u toch griep krijgt. De griepprik zorgt er dan wel voor dat u minder ernstig ziek wordt:

 • De griep verloopt milder
 • De kans op complicaties, zoals een longontsteking of hartproblemen, is kleiner
 • De kans is kleiner dat de aandoening die u al heeft erger wordt door de griep.

_________________

The flu virus causes the flu. If you get the flu shot, your body will produce antibodies against the virus. The chances of getting ill will be lower. There is still a possibility of still catching the flu. However, flu shot will ensure you get less ill.

 • Your symptoms will be milder
 • There is a lower chance of complications such as pneumonia
 • There is a lower chance that your existing health condition(s) will worsen as a result of the flu.

Kom ik in aanmerking?/ Am I eligible?

 • U bent >60 jaar oud;
 • U heeft aandoeningen aan de luchtwegen;
 • Hartziekten;
 • Diabetes (suikerziekte);
 • Nieraandoening;
 • Weinig weerstand;
 • Bij bepaald medicijngebruik.

Voor deze mensen vergoedt de zorgverzekeraar de griepprik, en zij zullen dan ook elk jaar een uitnodiging ontvangen.
__________________

 • You are >60 years old.
 • You have a respiratory disease;
 • Heart conditions;
 • Diabetes;
 • Kidney conditions;
 • Low immune system;
 • Certain medication.

For these people, the health insurer covers the cost and an invitation is sent every year.

2020 © copyright Huisartsenpraktijk Blaak

by Ikoon